(c) All - FH Technic

Artikel 1: Algemeen

1. In deze voorwaarden wordt fh technic, fhtechnic.nl, tdipowerbox, tdipowerbox.nl verder aangeduid als FH Technic.
2. Op alle aanbiedingen van FH Technic zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt FH Technic u een schriftelijk exemplaar.
3. Naast deze algemene voorwaarden kan FH Technic aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van FH Technic.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van FH Technic via e-mail, Internet of anderszins.
2. FH Technic heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 3: Aanbiedingen

1. Alle op de website van FH Technic vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.
2. Alle op de website van FH Technic vermelde aanbiedingen zolang de goederen nog te leveren zijn.
3. FH Technic behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 4: Prijzen

1. Alle klantprijzen van FH Technic zijn inclusief BTW.
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de website van FH Technic onder voorbehoud van type of drukfouten. FH Technic heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
3. De producten van FH Technic worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Artikel 5: Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 6: Betaling

1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op onze rekening.
2. Voor het geval dat FH Technic een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de koper het totale factuurbedrag niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan FH Technic verschuldigd van 15% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend.
4. FH Technic is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra FH Technic hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper alle buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 250,-.
5. De in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 7: Verzending

1. De producten reizen voor risico van FH Technic. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten opgeslagen.
3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar FH Technic.
4. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald op de op te geven opslagplaats, heeft FH Technic het recht u een factuur te sturen van de door FH Technic gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 100,-

Artikel 8: Levering

1. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen tien werkdagen. Mocht de levertijd de tien werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens FH Technic.

Artikel 9: Garantie

1. FH Technic staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Op geleverde producten wordt twaalf maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert.
3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving, en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar FH Technic. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal FH Technic deze gebreken op haar kosten verhelpen. Hierna zal FH Technic de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen.
4. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.
C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of onheilen.
D: indien het onderdeel niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E: indien het onderdeel wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van geleverde producten door FH Technic wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 11: Handelsmerk

1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door FH Technic afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 12: Aansprakelijkheids-beperking

1. FH Technic aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.
2. FH Technic is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Artikel 13: Overmacht

1. Indien FH Technic door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht-situatie dit rechtvaardigt.
3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als FH Technic als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. FH Technic zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14: Ontbinding

1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens FH Technic niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging opzijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die FH Technic te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft FH Technic het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. FH Technic is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst FH Technic schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door FH Technic verrichte prestaties, en heeft FH Technic onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 15 : Arbitrage

1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en FH Technic zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn. Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (Zeeland)nummer: 22054253